Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7696/4Darrera versió: 29.05.2018

Títol

Usos de 'per a' davant de nom 

'És un recurs molt car per la ciutat' o 'És un recurs molt car per a la ciutat'? 

Nova gramàtica 

Resposta

Es fa servir la preposició composta per a (o les contraccions per al o per als, si darrere hi ha els articles el o els, respectivament) davant de nom, sintagma nominal, pronom o adverbi en els casos següents:

1. Complement de règim. Per exemple:

Jo no serveixo per a pintora (el verb servir regeix per a).
Has llegit les instruccions per a la instal·lació de la rentadora (el nom instruccions regeix per a).
Aquesta aigua no és apta per al consum (l'adjectiu apta regeix per a).

2. Complement que expressa l'àmbit d'aplicació o de referència d'un fet o una característica. Sovint hi ha un quantificador, com prou, massa, molt, bastant, gaire, poc, força, adjectius com suficient o insuficient o el verb bastar, entre d'altres. Per exemple:

L'alberg és massa lluny per a ells.
De sobte, tot va canviar per a ella.
És un recurs molt car per a la ciutat.
Per a la traducció de tot el text, una tarda és poc temps.

3. Complements amb altres valors:

3.1. Destinació o finalitat. Per exemple:

L'oli és per a tu.
Els globus són per a la festa.

3.2. Temps, quan fa referència a un termini fix en el futur. Per exemple:

Diu que ho necessiten per a havent dinat.
Ho heu de tenir llest per a demà.

4. Finalment, l'expressió fer per a ('ser adequat'). Per exemple:

Aquest noi no fa per a tu.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions