Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6253/4

Títol

Ortografia i pronunciació de 'nn' 

Resposta

El grup nn es presenta en els casos següents:

  • mots formats amb els prefixos con-, en-, in- seguits de mot amb n inicial: connat, connatural, connotar, connovici, connubi, connumerar; ennegrir, ennuvolar-se; innat, innecessari, innoble, etc.

  • altres mots: annex (i derivats: annexar, annexió...); connectar (i derivats: connector, connexió...); innocent (i derivats: innocència, innocentada...); bienni, trienni, decenni, mil·lenni; cànnabis, perenne, tarannà; Anna, Susanna, etc.

Malgrat que en registres informals de vegades es perd l'allargament de la n, en registres més formals és recomanable pronunciar el grup nn allargant la n, per distingir-lo de les paraules que presenten una sola n. Per exemple: connat designa 'unit a un altre des de la naixença', mentre que conat significa 'començament d'una acció a realitzar, la qual no arriba a consumar-se'.

 

Classificació

Categoria
Fonètica i prosòdia
Ortografia

Fitxes relacionades

Abreviacions