Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6746/2

Títol

Guionet en els compostos cultes 

Accentuació i pronunciació dels compostos cultes 

Resposta

Els compostos cultes són aquells el primer element dels quals és una forma prefixada acabada en -o i de vegades en -i (per exemple, afro-, economico-, fisico-, hispano-, labio-, psico-, socio-; denti-, pisci-), i s'escriuen sempre sense guionet. Per exemple: afroasiàtic, economicofinancer, fisicoquímic, hispanoamericà, labiodental, psicopedagog, sociocultural; dentinasal, piscicultura.

Si el segon component comença amb s- o r-, aquestes consonants no es doblen encara que representin un so de essa sorda o erra vibrant, respectivament, entre vocals. Per exemple: economicosocial, higienicosanitari, grecoromà, ludicorecreatiu.

Pel que fa a l'accentuació, només conserven l'accent del segon element, és a dir, l'accent recau a l'última síl·laba tònica de la paraula. És per això que si el primer element normalment s'escriuria amb accent, en el compost el perd: politicosocial i no políticosocial.

Finalment, quant a la pronúncia, la o amb què acaba el primer element en general es neutralitza (per exemple: aerodinàmic, pronunciat amb u) perquè està en posició àtona, tot i que si el grau d'arrelament del compost en la parla comuna és molt baix pot no fer-se la neutralització.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Fonètica i prosòdia
Abreviacions