Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 83/2

Títol

plural de mots femenins acabats en -a 

Resposta

El plural de mots femenins acabats en -a es forma amb la terminació -es. Per exemple, de casa, rosa i dona fem cases, roses i dones.

De vegades, aquesta terminació de plural obliga a canviar algunes consonants anteriors per mantenir el mateix so. Aquests canvis són els següents:
- Els mots acabats en -ca canvien la c per qu (oca, oques).
- Els mots acabats en -ga canvien la g per gu (figa, figues).
- Els mots acabats en -ça canvien la ç per c (plaça, places).
- Els mots acabats en -ja canvien la j per g (granja, granges).
- Els mots acabats en -gua fan el plural en -gües (llengua, llengües).
- Els mots acabats en -qua fan el plural en -qües (pasqua, pasqües).

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Ortografia
Abreviacions