Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3810/3

Títol

És correcte casa adossada en català? 

És correcte casa aparellada en català? 

Resposta

casa aparellada, casa bessona 
casa en filera 
casa adossada 

Es denomina casa aparellada la casa que està unida a una altra d'idèntica o semblant per una paret lateral. Per a aquest concepte també es pot fer servir la forma casa bessona com a sinònim complementari.

Es denomina casa en filera la casa unida a dues cases idèntiques o semblants per les parets laterals, o bé a una casa si és al cap de la filera. Per a aquest concepte s'ha desestimat la forma casa adossada, que és un terme que s'ha d'utilitzar estrictament per designar només la casa unida a una altra d'idèntica o semblant per la paret dorsal.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Construcció
Abreviacions