Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3990/4

Títol

'en vista de' o 'amb vista a'? 

Resposta

La locució en vista de significa 'considerant, atenent'. Per exemple: 

En vista de la seva reacció, crec que no li ho hem de tornar a proposar.

En canvi, la locució amb vista a és equivalent a 'pensant en' o 'amb la intenció de'. Per exemple:

S'ha comportat així amb vista al seu ascens.

Cal no confondre aquestes dues locucions amb en vistes de, que és sinònima de a les envistes de. Per exemple:

Al vespre ja havíem arribat a les envistes del refugi de Prat d'Aguiló.

Finalment, cal recordar que per fer referència a allò que es veu des d'un punt es fa servir el mot vista en singular. Per exemple:

Aquest pis té vista sobre la plaça.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions