Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1435/8

Títol

Preposició 'a' + 'el qual' en funció de complement directe 

'el qual' o 'al qual'? 

Resposta

En general, el pronom relatiu el qual (la qual, els quals, les quals), en funció de complement directe, va introduït per la preposició a:

1. En oracions relatives adjectives explicatives, el relatiu el qual pot anar precedit de la preposició a per evitar ambigüitats. Per exemple:

Vaig veure-hi el teu amic, al qual / el qual volien presentar com a candidat.

Cal tenir en compte, però, que amb el verb seguir o els verbs psicològics del tipus obsessionar o sorprendre, cal introduir aquest pronom relatiu amb la preposició a. Per exemple:

A la cua hi havia dues noies de Ripoll, a les quals seguien dues més de Palafrugell.
Vaig veure el teu germà, al qual havia sorprès la notícia.

2. En oracions relatives adjectives especificatives, el relatiu el qual va precedit de la preposició a quan es vol evitar l'ambigüitat. Si no hi ha ambigüitat, cal fer servir el relatiu que. Per exemple:

He entrevistat l'home al qual admira la teva germana. (però He entrevistat l'home que la teva germana admira.)
Hem d'esbrinar d'on són aquelles a les quals va saludar.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions