Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5823/3Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemples de provisió 

Resposta

Exemple 1

Jutjat de Primera Instància i Instrucció 5
de Tossa de Mar

Judici de faltes 33/2002


PROVISIÓ

Jutgessa: Marina Cruells Jansana

Tossa de Mar, 6 d'abril de 2002

L'advocada Rosa Comes Puig, en representació del denunciant, Pol Quer López, ha interposat, dins el termini establert i en la forma escaient, un recurs d'apel·lació contra la Sentència de data 3 d'abril de 2002, dictada en aquest procediment.

Tinc per presentat el recurs i l'admeto a tràmit a ambdós efectes. Uniu-lo a les actuacions.

D'acord amb l'article 787.3 de la Llei d'enjudiciament criminal, lliureu una còpia del recurs al fiscal i a les parts personades, perquè en el termini de deu dies al·leguin per escrit el que considerin convenient i presentin els documents que justifiquen les seves pretensions.

Un cop transcorregut el termini, trameteu les actuacions originals a l'Audiència Provincial de Barcelona a fi que resolgui el recurs.

Així ho mano i ho signo.

La jutgessa

(rúbrica)


En dono fe.

El secretari judicial

(rúbrica)DILIGÈNCIA. Seguidament, es compleix el que ha ordenat la jutgessa. En dono fe.

(rúbrica)Exemple 2


Jutjat Penal núm. [...] de Barcelona

Procediment [...]


PROVISIÓ

Magistrada jutgessa: [...]

Barcelona, [...]


Rebudes les actuacions corresponents a les diligències prèvies núm. [...] del Jutjat d'Instrucció núm. [...] d[...], resolc que es registrin aquestes actuacions, que s'incoï el procediment que pertoqui i que es notifiqui a les parts que l'expedient és en aquest Jutjat.

Així ho disposo i ho signo.

La magistrada jutgessa

(rúbrica)


Davant meu,

El secretari

(rúbrica)DILIGÈNCIA. Tot seguit es compleix el que s'ha ordenat. La causa es registra amb el núm. [...] en el llibre de registre de procediments abreujats (LO 7/88). En dono fe.

(rúbrica) 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions