Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1729/4Darrera versió: 02.12.2015

Títol

comprometre's (règim verbal) 

Resposta

La forma pronominal del verb comprometre, amb el significat d''obligar-se per una promesa', pot regir complements introduïts per les preposicions amb, en, a o la conjunció que seguida d'una oració.

1. La preposició en introdueix la matèria sobre la qual s'adquireix el compromís. Per exemple:

Es va comprometre en la lluita contra la corrupció.

2. La preposició amb introdueix la persona o grup de persones amb qui es compromet el subjecte. Per exemple:

Es va comprometre amb nosaltres.

Si en l'oració no hi ha aquest complement, la preposició amb també pot introduir la matèria sobre la qual s'adquireix el compromís. Per exemple:

Es va comprometre amb la lluita contra la corrupció.

En canvi, si en l'oració hi ha els dos complements, és a dir, amb qui s'adquireix el compromís i la matèria sobre la qual s'adquireix, les preposicions adequades són comprometre's amb algú en alguna cosa. Per exemple:

Es va comprometre amb la universitat en la defensa dels drets lingüístics.

3. La preposició a introdueix la matèria sobre la qual s'adquireix un compromís, quan s'expressa amb un infinitiu. Per exemple:

Em comprometo a complir el reglament. 

4. La conjunció que s'usa davant d'una forma verbal conjugada. Per exemple: 

Es va comprometre amb tot l'equip que parlaria amb el responsable del projecte.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions