Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7834/2Darrera versió: 05.04.2023

Títol

Règim verbal de afectar 

li afecta o l'afecta

Resposta

El verb afectar és transitiu i, per tant, la persona o la cosa que queda afectada fa de complement directe. En el cas que aquest complement sigui de tercera persona i s'hagi de pronominalitzar, cal fer servir, doncs, els pronoms el, la, els o les (i no el pronom li de datiu). Per exemple:

Aquella desgràcia va afectar molt el meu germà.
Aquella desgràcia el va afectar molt
(i no ...li va afectar molt).

La nova situació afecta la directora del centre.
La nova situació l'afecta
(i no ...li afecta).

Així, malgrat que, en alguns contextos, el verb afectar pot dur un complement directe introduït per la preposició a, especialment si el complement directe del verb afectar es troba dislocat, cal recordar que es tracta d'un verb transitiu i que, per tant, el complement que l'acompanya no és indirecte sinó directe però encapçalat per la preposició a. Per exemple:

A les dones aquesta mesura no les afecta (i no els afecta).
A la directora del centre l'afecta la nova situació (i no li afecta la nova situació).

 
Font: Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (19.3.2 i 33.3.2e)

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions