Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5957/3Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemple de recurs 

Resposta

Albert Cases Pérez, amb el DNI 23 321 234, domiciliat a Arnes, carrer de Santa Anna, 19, CP 43597, telèfon 977 435 325,

FORMULO RECURS D'ALÇADA

D'acord amb els articles 107, 110, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, contra la resolució de 23 d'octubre de 2001, per la qual es fan públics els resultats de la primera prova del procés selectiu corresponent a la convocatòria 12/01 per a l'accés a l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya.

AL·LEGACIONS

1. El dia 15 de setembre de 2001, a les 10 hores, vaig realitzar la primera prova del procés selectiu esmentat, a l'aula 32 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, tal com consta a la fotocòpia que presento annexa.

2. A les llistes de resultats fetes públiques el 23 d'octubre de 2001, el meu nom figura a la relació de no presentats.

3. M'és imprescindible conèixer la qualificació de la prova esmentada per poder continuar aquest procés selectiu i presentar-me a la prova següent, que tindrà lloc el dia 12 de novembre de 2001.

SOL·LICITO:

Que es modifiqui la resolució objecte d'aquest recurs i que em sigui notificada la qualificació obtinguda.

Arnes, 25 d'octubre de 2001

(rúbrica)

SECRETARIA D'ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents

Fitxes relacionades

Abreviacions