Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5810/3Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Criteris de redacció del recurs contenciós administratiu 

Resposta

L'escrit d'interposició de recurs contenciós administratiu

Definició

L'escrit d'interposició de recurs contenciós administratiu és un document que es presenta davant la jurisdicció contenciosa administrativa per demanar la revisió de l'activitat prèvia de l'Administració o per obtenir justícia davant qualsevol comportament il·lícit de l'Administració.

Es poden distingir quatre modalitats d'aquest recurs: el tradicional, dirigit contra actes de l'Administració, expressos o presumptes, un cop exhaurida la via administrativa; el que, de manera directa o indirecta, versa sobre la legalitat d'alguna disposició general; el recurs contra la inactivitat de l'Administració, i el que s'interposa contra actuacions materials constitutives de via de fet.


Criteris generals de redacció

Per redactar aquest document, s'han de tenir en compte les exigències generals de contingut establertes per la legislació vigent i la legislació específica aplicable a cada cas concret.

El primer apartat de l'article 45 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa estableix que el recurs contenciós administratiu s'inicia amb un escrit que es redueix a esmentar la disposició, l'acte, la inactivitat o l'actuació constitutiva de via de fet que s'impugna i a sol·licitar que es consideri interposat el recurs.

El segon apartat d'aquest mateix article detalla els documents que s'han de presentar juntament amb l'escrit d'interposició, que són els següents:

  • El document que acrediti la representació de qui compareix, llevat que figuri a les actuacions d'un altre recurs pendent davant del mateix jutjat o tribunal, cas en el qual es pot sol·licitar que s'expedeixi un certificat perquè s'insereixi a les actuacions.
  • El document o documents que acreditin la legitimació de l'actor o l'actora, quan l'exerceixin perquè els l'ha transmès una altra persona per herència o per qualsevol altre títol.
  • La còpia o el trasllat de la disposició o de l'acte exprés objecte del recurs, o la indicació de l'expedient en què hagi recaigut l'acte, o el diari oficial en què la disposició s'hagi publicat. Si l'objecte del recurs és la inactivitat de l'Administració o una via de fet, s'ha d'esmentar l'òrgan o la dependència al qual s'atribueixi l'una o l'altra, l'expedient en el qual tinguin l'origen, o qualsevol dada que serveixi per identificar l'objecte del recurs.
  • El document o els documents que acreditin el compliment dels requisits exigits a les persones jurídiques per entaular accions d'acord amb les normes o els estatuts que els siguin aplicables, llevat que ja s'hagin incorporat o inserit en el cos del document que acredita la representació de qui compareix.

La redacció ha de ser clara, rigorosa i concisa, i la relació de documents que s'adjunten a l'escrit d'interposició, les peticions i els altressís s'han de redactar de manera ordenada, en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues.

Pel que fa al tractament personal, es recomana d'utilitzar la primera persona del singular per a l'emissor (la persona que interposa el recurs) i la tercera del singular per al receptor (el jutjat o la sala).


Destinació

Cal indicar la denominació de l'òrgan jurisdiccional davant del qual s'interposa el recurs.


1. Dades de qui presenta el recurs, de l'advocat o l'advocada i del procurador o la procuradora

Aquí figura la identificació de la persona o les persones que interposen el recurs i de l'advocat o l'advocada. Si les persones recurrents actuen representades per un procurador o una procuradora, hi figuren també el nom i els cognoms del procurador o la procuradora i una fórmula per fer constar que té poders bastants per a aquesta representació.


Habitualment, se sol·licita la devolució de l'escriptura de poder que presenta el procurador o la procuradora; aquesta petició pot aparèixer en aquest apartat o en un altressí.


2. Fórmula d'interposició del recurs

Aquest apartat comença amb la fórmula interposo (o formulo) recurs contenciós administratiu i ha de contenir la identificació de la disposició, l'acte, la inactivitat o l'actuació constitutiva de via de fet objecte del recurs.


3. Documents adjunts

Cal fer una relació dels documents que es presenten juntament amb l'escrit d'interposició del recurs.


4. Pètita

S'inicia amb els verbs demano o sol·licito i, a continuació, es fan constar les peticions concretes que es plantegen. És convenient redactar-les en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues per facilitar-ne la lectura.


5. Altressís

Aquest apartat és optatiu, no és necessari que aparegui a tots els escrits d'interposició de recurs contenciós administratiu.

Els altressís són peticions secundàries i es poden plantejar d'acord amb l'esquema següent:

ALTRESSÍS
1. EXPOSO:
DEMANO
(o SOL·LICITO):
2. EXPOSO:
DEMANO
(o SOL·LICITO):
etc.


6. Datació

Cal indicar primer la localitat i, després d'una coma, la data.


7. Signatures

Ha de signar, d'una banda, l'advocat o l'advocada que assisteixi la persona que presenta el recurs i, d'altra banda, el procurador o la procuradora, o bé la persona que interposa el recurs, si compareix per si mateixa.
 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions