Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7389/2Darrera versió: 06.04.2018

Títol

'tanmateix' o 'així mateix'? 

Resposta

L'adverbi tanmateix es fa servir per indicar un contrast entre dos elements d'una connexió i equival a expressions com ara no obstant això, tot i això, malgrat tot. Per exemple:

Va arribar l'estiu passat i, tanmateix, ja parla català amb força fluïdesa.
Tots dos tenen opcions per aconseguir la feina; tanmateix, només un s'hi podrà quedar.

En canvi, l'expressió així mateix significa 'també', 'de la mateixa manera' i 'a més'. Per exemple:

Ens van dir que havíem de presentar el carnet d'identitat i, així mateix, tots els documents acreditatius.
Les sessions col·lectives són informatives. Així mateix, ofereixen suport individualitzat, si convé

Malgrat que de vegades s'utilitza l'adverbi tanmateix amb el valor de l'expressió així mateix, aquest ús no és adequat.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions