Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

pasar

v tr
1 [cruzar] passar. Pasar un ro a nado, passar un riu nedant.
2 [atravesar] travessar. El tnel pasa la montaa, el tnel travessa la muntanya.
3 [de un sitio a otro] traslladar. He pasado mi dormitorio a la habitacin de al lado, he traslladat el meu dormitori a l'habitaci del costat.
4 [volver] girar. No pases la hoja an, no giris full encara.
5 fer passar. El criado nos pas al saln, el criat ens va fer passar al sal.
6 [hacer llegar] fer arribar, portar. An no me has pasado la cuenta, encara no m'has fet arribar el compte.
7 [filtrar] passar. Pasar un lquido por el colador, passar un lquid pel colador.
8 [alargar] allargar, passar. Psame la sal, passa'm la sal.
9 [colar] passar. Pasar contrabando, passar contraban.
10 [tiempo] passar. Pas dos aos en Pars, va passar dos anys a Pars.
11 [deslizar] passar. Pasar la mano por la cabeza, passar la m pel cap.
12 [tragar] empassar-se pron. No puedo pasar esta sopa, no puc empassar-me aquesta sopa.
13 fig empassar-se pron. Crey que yo pasara la trola, va creure que jo m'empassaria la bola.
14 [contagiar] encomanar. Me has pasado tu tos, m'has encomanat la teva tos.
15 [ir ms all] passar, ultrapassar. Pasar el crculo polar, passar el cercle polar.
16 [dejar atrs] passar. Ya hemos pasado las Navidades, ja hem passat el Nadal.
17 [superar] passar. Pasar una enfermedad, passar una malaltia.
18 [sufrir] passar, sofrir. Ha pasado muchas calamidades, ha passat moltes calamitats.
19 [aprobar] superar, aprovar. Pasar un examen, superar un examen.
20 [tolerar] passar. Esta vez te lo paso pero no lo hagas ms, aquesta vegada t'ho passo per no ho facis ms.
21 fig [rebasar] passar, ultrapassar. Pasar los lmites de la prudencia, passar els lmits de la prudncia.
22 [adelantar] passar.
23 [aventajar] passar. Ya me pasas: sabes ms que yo, ja em passes: en saps ms que jo.
24 [omitir] passar.
25 [saltar] saltar, passar per alt. Has pasado una raya: vuelve a leerlo, has saltat una ratlla: torna-ho a llegir.
26 [una leccin] passar.
27 dejar pasar deixar passar.
28 hacer pasar fer passar.
29 pasar por alto passar per alt.
30 poder pasar poder passar.

v intr
31 [recorrer] passar. La procesin pasa por delante de casa, la process passa per davant de casa.
32 fig passar. La caera de agua pasa por debajo del muro, la canonada d'aigua passa per sota el mur.
33 [de un sitio a otro] passar. El pjaro pas de una rama a otra, l'ocell va passar d'una branca a una altra.
34 passar. No se puede pasar a ver al enfermo, no es pot passar a veure el malalt.
35 [poder pasar] passar. La mesa no pasa por la puerta, la taula no passa per la porta.
36 [atravesar] passar. El cable submarino pasa de una orilla a otra del Atlntico, el cable submar passa d'una vora a l'altra de l'Atlntic.
37 passar. Pasemos al anlisis de la cuestin, passem a l'anlisi de la qesti.
38 [ser admitido] passar. Esta mentira s que no pasa, aquesta mentida s que no passa.
39 [ser tenido por] passar. Pasar por ladrn, passar per lladre.
40 [ir] passar. Pasa por mi despacho, passa pel meu despatx.
41 [tirar] passar. Son gente que pasan con muy poco, sn gent que passen amb molt poc.
42 [el tiempo] passar. Pasan los das y las semanas y no se resuelve nada, passen els dies i les setmanes i no es resol res.
43 [terminarse] passar. Ya han pasado los fros, ja han passat els freds.
44 [suceder] passar. Esto pas ayer, aix va passar ahir. Qu te pasa?, qu et passa?
45 jocs passar.
46 como si no hubiese pasado nada com si res, com aquell qui res.
47 ir pasando anar passant (o fent).
48 pasar delante de passar al davant de.
49 pasar de fig i fam tant donar-se'n (o fotre-se'n). Paso de todo, tant se me'n dona tot.
50 pasar de largo passar de llarg.
51 pasar a limpio passar en net.
52 pasarlo bien (o mal) passar-s'ho b (o malament).
53 pasarlo bomba (o en grande) passar-ho (o passar-s'ho) d'all ms b.
54 pase lo que pase passi el que passi (o el que vulgui).
55 que pase lo que pase (o que pase lo que quiera) que sigui el que Du vulgui.

v pron
56 passar intr. Sintate hasta que se te pase el mareo, seu fins que et passi el mareig.
57 [extinguirse] passar-se. El fuego se pasa, el foc es passa.
58 passar intr. Se me pas el turno y tuve que hacer cola otra vez, em pass el torn i vaig haver de fer cua altra vegada.
59 [cambiar] passar-se. Se ha pasado al enemigo, s'ha passat a l'enemic.
60 [ajarse] passar-se.
61 [podrirse] passar-se. Los melocotones se han pasado, els prssecs s'han passat.
62 [estropearse] passar-se. Si tardis tanto el arroz se pasar, si trigueu tant es passar l'arrs.
63 [excederse] passar-se, passar de la ratlla, passar-se de rosca. Te ests pasando, t'ests passant.
64 [un tiempo] passar intr. Se ha pasado el da lloviendo, el dia ha passat plovent.
65 [estar] passar intr. Se pasa la mitad del ao en Madrid, passa la meitat de l'any a Madrid.
66 [privarse] passar-se. Me puedo pasar sin ti, em puc passar sense tu.
67 [olvidarse] oblidar-se de, no pensar a. Se me pas advertirle que no tardar, no vaig pensar a advertir-li que no trigar.
68 [pasar inadvertido] passar per alt (o desapercebut). No se le pasa nada, no li passa res per alt.
69 pasarse de sser massa. Se pasa de generoso, s massa geners.
70 pasarse de listo fer massa el viu, sser ms llest que una daina, sser ms viu que una centella.
71 pasarse por passar per. Me pasar por tu casa a recoger el paquete, passar per casa teva a recollir el paquet.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions