Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

vez

f
1 vegada, cop m. Dos veces por semana, dues vegades la setmana.
2 [solo en singular] torn m. Hablars cuando te llegue la vez, parlars quan arribi el teu torn.
3 a la vez a la vegada, alhora, ensems.
4 alguna que otra vez alguna vegada, molt de tant en tant.
5 algunas veces algunes vegades.
6 a mi (o tu, o su) vez al meu, teu, seu torn.
7 a veces a (o de) vegades.
8 cada vez [todas las veces] cada vegada. Cada vez que viene me trae algn regalo, cada vegada que ve em porta algun regal.
9 cada vez ms cada vegada ms, com ms va ms.
10 cada vez menos cada vegada menys, com ms va menys. Cada vez lo entiendo menos, com ms va menys ho entenc.
11 de una vez d'una vegada.
12 de una vez para siempre (o de una vez por todas) una vegada per sempre (o per totes).
13 de vez en cuando de tant en tant, ara i ads, adesiara.
14 en vez de en comptes de, en compte de, en lloc de.
15 rase una vez una vegada era.
16 haba una vez una vegada era.
17 hacer las veces de fer de, actuar en lloc (o en nom) de.
18 las ms de las veces (o la mayora de las veces) la major part de les vegades.
19 muchas veces moltes vegades.
20 otra vez [de nuevo] una altra vegada, de bell nou.
21 por ensima vez per ensima vegada.
22 por ltima vez per darrera (o ltima) vegada.
23 rara vez rares vegades, rarament.
24 repetidas veces nombroses vegades.
25 tal vez potser, tal vegada, tal volta.
26 toda vez que per tal com, puix que, ats que, ja que. Debemos ponernos de acuerdo toda vez que la reunin es maana, hem de posar-nos d'acord ats que dem hi ha la reuni.
27 una vez al ao un cop l'any.
28 una vez ms una vegada ms.
29 una vez que otra (o una que otra vez) alguna vegada, de tant en tant.
30 una vez que (o una vez) una vegada (o una vegada que). Una vez que ests listo, avsame, una vegada estiguis llest, avisa'm.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions