Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

otro -tra

adj
1 un -a altre -a. Vuelve otro da, torna un altre dia. Es otro Salomn, s un altre Salom.
2 [con artculo determinado] altre -a. El otro da, l'altre dia.
3 [en algunas frases adverbio] altre -a. En otro tiempo, en altre temps. Otra vez, altra vegada.
4 [ningn otro] altre -a, cap altre -a. No tiene otra idea, no t altra idea. No piensa en otra cosa, no pensa en cap altra cosa.
5 pl uns -nes altres, d'altres. Le convienen otros aires, li convenen uns altres (o d'altres) aires.
6 [muy indeterminado] altres, d'altres. Existen otros libros sobre el tema, hi ha altres (o d'altres) llibres sobre el tema.
7 [dems] altres, la resta de. Las otras personas, les altres persones (o la resta de les persones).
8 por otra parte (o por otro lado) d'altra banda.

pron
9 en... un -a altre -a, en... d'altre -a. Estas no me gustan: enseadme otras, aquestes no m'agraden: ensenyeu-me'n d'altres (o unes altres).
10 cualquier otro que qualsevol altre que.
11 cunteselo a otro! que ho conti a sa mare (o a sa tia)!
12 entre otras entre d'altres.
13 ese es otro que tal! quin altre aquest!, aquest s un altre que du-n'hi-do!, ve-te'n un altre!
14 esa es otra! aquesta n's una altra!
15 hasta otra! a reveure!, fins un altre dia!, fins ben aviat!
16 los otros [los dems] els altres, tots els altres, els restants, la resta.
17 otra! [en un espectculo] bis!, una altra!
18 otros dos, tres... dos ms, tres ms...
19 otros muchos molts altres, molts d'altres.
20 otros pocos alguns altres.
21 otros tantos altres tants.
22 otro tanto altre tant.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions