Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

saber2

VERB MODEL
v tr
1 [poseer un conocimiento, una habilidad] saber. Saber escribir, leer, saber escriure, llegir. Saber francs, saber francs.
2 [enterarse] saber. Supe la desgracia, vaig saber la desgrcia.
3 [conocer] saber. Sabe mucha fsica, sap molta fsica.
4 conque ya lo sabes! doncs ja ho saps!
5 hacer saber [comunicar] fer saber.
6 lo sabr yo! i tant que ho s!, com vols que no ho spiga?
7 no saber dnde meterse no saber on ficar-se, voler fondre's.
8 no saber lo que se pesca fig no saber el que s'empesca (o s'empatolla).
9 no saber por dnde se anda fam no saber alg el que es fa.
10 no saber uno a qu atenerse no saber a qu atenir-se.
11 queda por saber falta saber. Queda por saber si l estar de acuerdo, falta saber si ell hi estar d'acord.
12 que yo sepa que jo spiga.
13 saber al dedillo (o de corrido, o de carretilla) saber amb detall (o fil per randa, o amb tots els ets i uts, o punt per punt), tenir per la punta dels dits.
14 saber a poco tenir gust de poc.
15 saber arreglrselas fam saber arreglar-se-les.
16 saber de fijo (o a punto fijo) saber del cert, tenir la seguretat, saber amb certesa (o amb seguretat).
17 se hace saber fem (o es fa, o hom fa) saber.
18 se las sabe todas sap quin pa hi donen, s un gat vell.
19 si lo sabr yo! i tant que ho s!, com vols que no ho spiga?
20 t qu sabes! qu saps tu!
21 un no s qu [una cosa indefinible] un no-s-qu.
22 van a saber quin soy yo! fam sabran (o ara sabran) qui soc, jo!
23 vete a saber! ves a saber!, no se sap mai!
24 y qu s yo! i qu s jo!
25 yo qu s? qu en puc saber?, com voleu que ho spiga?

v intr
26 fer (o tenir) un gust. Esta medicina sabe fatal, aquest medicament fa un gust fatal.
27 a saber a saber, s a saber.
28 a saber (o a saber si) qui sap si, ves a saber si.
29 saber a saber a, tenir gust de. Esta manteca sabe a rancia, aquest llard sap a ranci.
30 saber bien [comida] sser bo (o gusts).
31 saber bien [ser agradable] saber b (o bo).
32 saber de [en frases negativas e interrogativas] saber res de. No s de ella desde hace un ao, no en s res des de fa un any.
33 saber de saber de. Sabe de relojera, sap de rellotgeria.
34 saber de saber de, conixer. S de un restaurante donde se come muy bien, s d'un restaurant on es menja molt b.
35 saber mal tenir mal gust. Este pescado sabe mal, aquest peix t mal gust.
36 saber mal [causar enfado] empipar, rebentar. Me sabe mal tener que pedirle perdn, m'empipa haver de demanar-li perd.
37 saber mal [causar disgusto] saber greu. Le sabe muy mal que no vayas, li sap molt greu que no hi vagis.

v pron
38 saber-se. Todo acaba por saberse, tot acaba sabent-se.
39 saber-se, saber tr. No se sabe la leccin, no se sap (o no sap) la lli.
40 nunca ms se supo no en canta (o no se'n canta, o no se'n va cantar) gall ni gallina.
41 se lo sabe todo ho sap tot.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions