Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

bo -ona

[o bon davant mascul singular o infinitiu]
adj
1 bueno -na, buen [delante de m sing]. Fer bona cara, hacer buena cara. Un bon viatge, un buen viaje.
2 [avantatjs, til, convenient] bueno -na. La collita ha estat bona, la cosecha ha sido buena. Comprar a bon preu, comprar a buen precio.
3 [no deteriorat] bueno -na. Aquestes sabates encara sn bones, estos zapatos todava estn buenos.
4 [adequat a un fi] bueno -na. Un terreny bo per a sembrar, un terreno bueno para sembrar.
5 [fcil, cmode] bueno -na. Una feina de bon fer, un trabajo bueno de hacer. Un cistell que fa de bon portar, una cesta buena de llevar.
6 [roba] bueno -na. El llenol bo s de fil, la sbana buena es de hilo.
7 [vestit] mejor, bueno -na. Posa't la faldilla bona, ponte tu mejor falda. Guarda el vestit bo per als diumenges, guarda el traje bueno para los domingos.
8 [sa] bueno -na, sano -na. No podr sortir fins que estigui bo del tot, no podr salir hasta que est bueno del todo.
9 [que t bondat] bueno -na. s una bona persona, es una buena persona.
10 [terme d'afecci] bueno -na. Ep, bon home!, eh, buen hombre!
11 [considerable, complet] bueno -na. Bon pes, buen peso.
12 bueno -na, largo -ga. Va esperar-lo tres hores bones, le esper sus buenas tres horas (o tres horas largas).
13 [hbil] bueno -na. Tenir bones mans, tener buenas manos.
14 [que excelleix en el seu gnere] bueno -na. Un bon govern, un buen gobierno. Una bona novellista, una buena novelista.
15 [agradable] bueno -na, agradable. Passar una bona tarda, pasar una buena tarde (o una tarde agradable).
16 a la bona de Du a la buena de Dios.
17 a les bones [amistosament] por las buenas, a buenas.
18 al bo de [al mig de] en lo mejor de. Anar-se'n al bo de la pellcula, irse en lo mejor de la pelcula.
19 bo i [no se traduce]. Treballava bo i cantant, trabajaba cantando. Anava bo i distret, iba distrado.
20 anar a les bones venirse a buenas.
21 aquesta s que s bona! esta s que es buena!, eso s que est bueno!
22 bo i sa [sa i estalvi] sano y salvo. Arrib bo i sa, lleg sano y salvo.
23 de bo (o de bo de bo) [de deb] de verdad, de veras.
24 del bo i millor fig canela fina (o en rama), de lo mejor. Aix s del bo i millor, esto es canela fina.
25 donar (o fer) bo [sser plaent] dar gusto, resultar agradable. Dona bo de prendre la fresca, da gusto tomar el fresco.
26 el bo i millor la flor y nata, lo mejor de lo mejor. El bo i millor de la societat, la flor y nata de la sociedad.
27 el (o all) que s bo lo bueno. El que s bo s poder riure, lo bueno es poder rer.
28 encara bo! [encara sort] menos mal! Encara bo que ha trobat feina!, menos mal que ha encontrado trabajo!
29 sser bo [un aliment] estar bueno. Avui l'arrs s bo, hoy el arroz est bueno.
30 sser bo per a llenar estar para tirar. Aquestes sabates sn bones per a llenar, estos zapatos estn para tirar.
31 estar bo [de salut] estar bueno, estar bien.
32 estigueu bo (o bons) [en anar-se'n] usted lo pase bien.
33 fer bo [fer bon temps] hacer buen tiempo, hacer bueno. Ahir va ploure, per avui fa bo, ayer llovi, pero hoy hace buen tiempo (o hace bueno).
34 fer de bo [intercedir] abogar por (o en favor de). Li ha fet de bo amb el governador, ha abogado por l cerca del gobernador.
35 fer-la bona [fer-la grossa] hacer una buena (o hacerla, o hacer una). Ara s que l'he feta bona!, buena la he hecho! (o ahora si que la he hecho buena!)
36 fora bo de veure que habra que ver que.
37 la cosa bona s que fam lo bueno es que.
38 la farem bona si... fam estara bueno que..., buena la haramos si..., lo bueno sera que...La farem bona si ara ens veien!, estara bueno que ahora nos viesen!
39 la bona jocs [jugada de desempat] la de desempate. Juguem a deu i la bona, jugamos a diez y la de desempate.
40 les coses bones lo bueno. Les coses bones aviat s'acaben, lo bueno pronto se acaba.
41 qu expliqueu (o dieu, o hi ha) de bo? qu tal?, qu dice (o hay) de bueno?
42 res de ms bo nada mejor. No hi ha res de ms bo que l'aigua fresca, no hay nada mejor que el agua fresca.
43 si que la farem bona! fam pues estamos bien! Si que la farem bona, si no tenim sal!, pues estamos bien, si no tenemos sal!
44 si que la farem bona! estaramos (o pues estaramos) arreglados! (o aviados!), estara bueno! Si que la farem bona, si hi hagussim d'anar!, pues estaramos aviados si tuviramos que ir!
45 tant de bo! ojal!, quiera Dios! Tant de bo arribin aviat!, ojal lleguen pronto!
46 tenir de bo amb alg [sser-hi influent] tener mano con alguien.
47 tenir la bona [estar de bon humor] estar de buenas.
48 tenir la bona [estar de sort] tener buena racha.
49 tenir-ne de bones [tenir bons acudits] tener salidas. El teu cos en t de molt bones, tu primo tiene unas salidas buensimas.
50 tenir-ne de bones per a explicar tener algo bueno (o gracioso, o curioso) que contar. En tinc una de bona per a explicar, tengo algo muy bueno que contaros.
51 una de bona una buena. En s una de bona, s una buena.

m i f
52 bueno -na. Els bons i els dolents, los buenos y los malos.

m
53 [bitllet, aval] bono. Han repartit bons de carn als pobres, han repartido bonos para carne a los pobres.
54 merc bono. Bons del Tresor, bonos del Tesoro.

interj
55 [d'aprovaci] muy bien!, bien!, bien est!
56 [de sorpresa desagradable] vaya! Bo: ara ens hem quedat a les fosques!, vaya, ahora nos hemos quedado a oscuras!
Enciclopdia Catalana
Abreviacions