Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

sser1

v intr [en llenguatge colloquial s preferida la forma ser]
1 [existir] ser. Du s, Dios es.
2 ser. Soc europeu, soy europeo. Serem tres, seremos tres.
3 [succeir] ser, tener lugar. Els exmens seran el dia vint, los exmenes sern el da veinte.
4 [trobar-se] estar. Dem serem a Saragossa, maana estaremos en Zaragoza.
5 [arribar a un lloc] estar. Ja soc aqu!, ya estoy aqu! No us atureu fins que sereu a casa, no os paris hasta que estis en casa.
6 [estar situat] estar. En Joan era al balc, Juan estaba en el balcn.
7 [a casa] estar. Que hi s l'amo? —No hi s, Est el dueo? —No est.
8 [escaure] estar. Aquest vestit li s petit, este vestido le est pequeo.
9 [caracterstica, qualitat] ser. Aquest jersei s blau, este jersey es azul. El meu germ s ros, mi hermano es rubio.
10 [qualitat irreversible] estar. s mort, est muerto. Aquest moble s ja molt vell, este mueble est ya muy viejo. El pis s venut, el piso est vendido.
11 [qualitat transitria en ssers inanimats] estar. La sopa s calenta, la sopa est caliente. El pollastre era molt bo, el pollo estaba muy rico. La porta s oberta, s tancada, s ajustada, la puerta est abierta, est cerrada, est entornada.
12 [formar part d'un grup] ser. En Joan s metge, Juan es mdico. L'oreneta s un moix, la golondrina es un pjaro.
13 [ser igual a] ser. Dos i dos sn quatre, dos y dos son cuatro.
14 [pertnyer] ser. Aquestes sabates sn meves, estos zapatos son mos.
15 [semblar] ser, parecer. Tots els diners li sn pocs, todo el dinero es poco para l (o todo el dinero le parece poco).
16 ser. Va ser ell qui va parlar, fue l quien habl.
17 [data] estar. Avui som al 31 d'octubre, hoy estamos a 31 de octubre.
18 aix s... (o o s... o s a dir...) [per a introduir una explicaci] esto es..., es decir...
19 aix sia! as sea!
20 com s aix! cmo es eso!
21 com s que...? cmo es que...?
22 com sigui que como sea (o quiera) que.
23 el que sigui [qualsevol cosa] lo que sea.
24 encara (o ni) que fos aunque fuera.
25 s... qui (o s... el qui, o s... la qui) es... quien. s la vena la qui, amb els seus xiscles, no ens deixa dormir, es la vecina quien con sus chillidos no nos deja dormir.
26 sser d'all (o del que) no hi ha [molt bo] ser de lo que no hay.
27 sser d'all (o del que) no hi ha [molt dolent] ser de lo que no hay, ser el colmo.
28 sser de [matria] ser de. Aquestes cortines sn de cot, estas cortinas son de algodn.
29 sser de [pertnyer] ser de. Aquest cotxe s del meu pare, este coche es de mi padre.
30 sser de [ser propi de] ser de, ser propio de. Aquestes paraules sn d'home savi, estas palabras son de hombre sabio.
31 sser de massa (o sser sobrer) [sobrar] estar de ms (o de sobra).
32 sser en un error [equivocar-se] estar en un error.
33 sser menys ser menos.
34 sser ms... que [comparaci] ser ms... que, tener ms de... que. s ms xerraire que no pas altra cosa, es ms charlatn que otra cosa, tiene ms de charlatn que de otra cosa.
35 sser millor que res es mejor que nada, peor es nada.
36 sser-ne de ser de. Fixa't que n's (o si n's), de llest, fjate cmo es de listo.
37 sser per a [servir] ser para.
38 ja hi vam ser! all fue ello (o ella)!
39 ja que s aix... [puix que] puesto (o ya) que as es....
40 m's igual me es (o da) igual.
41 no s pas per aix que no por eso.
42 sser tot u ser todo uno.
43 no sser-hi tot fig [estar boig] no estar en sus cabales, estar mal (o tocado) de la cabeza, faltarle un tornillo.
44 no hi s no est.
45 no pot sser [impossible] no puede ser.
46 no som ning (o res) no somos nadie (o nada). Avui rics i dem en la misria; no som ning!, hoy ricos y maana en la miseria; no somos nadie!
47 o sia o sea, es decir.
48 on som? dnde estamos?
49 per ell ser all l (o all se las componga).
50 pot sser que [possibilitat] puede que.
51 qu s de...? qu es de...? Qu s de la teva vida?, qu es de tu vida?
52 qui soc? jocs adivina quin soy!
53 qui sou? (o qui sou i d'on veniu?) mil quin vive!
54 si s possible si es posible, a poder ser.
55 si jo fos de... yo que..., si yo fuera...Si jo fos de tu, no ho faria, yo que t (o si yo fuera t) no lo hara.
56 si no s aix si no es as, de lo contrario.
57 si no s que a menos que. No vindr si no s que em necessites, no vendr a menos que me necesites.
58 si no fos (o hagus estat) de (o a) no ser. Si no fos pel trnsit, ja serem a casa, de no ser por el trfico, ya estaramos en casa.
59 si no fos aix de no ser as, de otro modo.
60 sia sea.
61 sia... sia... ya sea... ya sea..., ya... ya..., bien... bien... (o bien... o bien...)Sia caminant sia amb cotxe, ya sea andando ya sea en coche.
62 sigui com vulgui (o sigui com sigui) sea lo que fuere (o lo que sea, o lo que quiera, o como sea).
63 sigui el que sigui ja se sabr lo que sea sonar.
64 sigui qui vulgui quienquiera que sea.
65 som nosaltres qui (o els qui, o aquells que) somos nosotros quienes (o los que).
66 som-hi? [invitaci] vamos? Jo ja estic preparat. Som-hi?, yo ya estoy preparado. Vamos?
67 som-hi! [conformitat] vamos!, adelante!
68 tant s [a alg] lo mismo da, es (o da) igual. A ell, tant li s, a l, lo mismo le da (o le da igual).
69 tant m's me da igual, me tiene (o me trae) sin cuidado.
70 tot el que no sigui aix todo lo dems.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions