Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6906/4Darrera versió: 02.07.2018

Títol

'Si vens...' o 'Si vinguessis...'? 

Correlacions verbals en oracions condicionals i concessives 

Resposta

En les oracions condicionals, la conjunció si pot anar seguida de verbs tant en mode indicatiu com en subjuntiu. Segons el mode i el temps del verb, la probabilitat que s'expressa serà més o menys propera a la realitat. Per exemple:

Si vens a la festa estarem molt contents.
Si vens a la festa estaríem molt contents.
Si venies / vinguessis a la festa estaríem molt contents.

Com s'ha vist, en tots els casos s'expressa una condició, però hi ha una gradació de més a menys probabilitat que s'esdevingui. Aquesta gradació depèn del temps verbal de l'oració condicional, però també de la principal.

En les oracions concessives també es produeix aquesta gradació. Però en aquestes oracions, les conjuncions concessives només van seguides d'un temps en subjuntiu. Així, doncs, segons la situació comunicativa i la intenció del parlant caldrà optar per un temps verbal o un altre, tant en l'oració principal com en la secundària. Per exemple:

Encara que vulguis anar-hi, no t'ho deixarà fer.
Encara que vulguis anar-hi, no t'ho deixaria fer.
Encara que volguessis anar-hi, no t'ho deixaria fer.
Encara que volguessis anar-hi, no t'ho deixarà fer.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions