Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5816/3

Títol

Exemple d'acta de reunió 

Resposta

Acta de la reunió de la Comissió d'Avaluació de Projectes

Núm. de la sessió: 21
Data: 26.11.08
Horari: de 12 h a 14 h
Lloc: sala de juntes

Hi assisteixen:
Teresa Roca García, presidenta
Josep Martínez Sunyer, vocal
Pere Duran Codina, vocal
Anna Fernández Civit, vocal
Joan Murtra Paltré, secretari

S'han excusat d'assistir-hi:
Albert Vidal Abril
Iolanda Veiga Espona
Aleix Navarro Comes


Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Examen de la documentació sobre el nou sistema d'informació a l'usuari.
3. […]


Desenvolupament de la sessió

1. La presidenta obre la sessió i demana al secretari que llegeixi l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2. La presidenta demana a Joan Murtra que presenti la documentació del nou sistema d'informació a l'usuari, sobre la qual s'inicia un debat en què es fan, d'una banda, intervencions favorables a la proposta A, i de l'altra, intervencions favorables a la proposta B.
3. […]


Acords

1. L'acta de la sessió s'aprova per unanimitat dels assistents en votació ordinària.
2. S'aprova el document sobre la proposta A del sistema d'informació a l'usuari, que s'incorpora a l'acta com a annex 1, per quatre vots a favor i una abstenció.
3. […]


La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretariVist i plau
La presidenta

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions