Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4180/4

Títol

ordre dels elements en la frase (traducció de textos jurídics) 

Resposta

En la traducció al català de textos jurídics normatius s'han de tenir en compte els principis generals d'estil que caracteritzen el llenguatge jurídic català (claredat, precisió, senzillesa, etc.). 

Sovint l'alteració de l'ordre gramatical dels elements de la frase o la complexitat excessiva d'aquesta, tan pròpia del llenguatge jurídic castellà, en dificulten la intel·ligibilitat. Per tant, cal tendir a ordenar gramaticalment els elements de la frase.  

L'ordre gramatical més neutre és el següent: complements de tipus extern que situen la frase (marc, temps i lloc) + subjecte + verb + complements forts (directe, indirecte, preposicional d'objecte, atributs i predicatius) + complements circumstancials. Per exemple: 

Original en castellà
Puede pedir la anotación preventiva el legatario de género o cantidad.
Traducció al català
El legatari de gènere o quantitat pot demanar l'anotació preventiva. 

Original en castellà
Se ha introducido una nueva ordenación de los títulos de la Ley para darles más sistemática distribución.
Traducció al català
S'ha introduït una nova ordenació dels títols de la Llei per donar-los una distribució més sistemàtica

Però si el legislador, amb la voluntat de destacar algun element, l'ha posat en primer lloc, és millor respectar l'ordre de la frase original. Per exemple: 

Original en castellà
Si la anotación preventiva, antes de extinguirse, resultare, por razón de las cargas o condiciones especiales de los bienes sobre que recaiga, ser insuficiente para la seguridad del legado, podrá pedir el legatario que se constituya otra sobre bienes diferentes siempre que en la herencia los haya susceptibles de ser anotados.
Traducció al català
Si l'anotació preventiva, abans que s'extingeixi, és insuficient per a la seguretat del llegat per raó de les càrregues o les condicions especials dels béns sobre els quals recaigui, el legatari pot demanar que se'n constitueixi una altra sobre béns diferents sempre que en l'herència n'hi hagi de susceptibles de ser anotats. 

Original en castellà
De acuerdo con el artículo 111 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado.
Traducció al català
D'acord amb l'article 111 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la interposició de qualsevol recurs no suspèn l'execució de l'acte impugnat. 

Cal recordar que no es poden separar les perífrasis verbals. Per exemple: 

Original en castellà
La presente Ley debe completarse con otras medidas de rango reglamentario que, tras su aprobación, deberán adoptarse con idéntica finalidad y cuya importancia para el funcionamiento de las entidades no puede, pese al menor rango de las normas, desconocerse.
Traducció al català
Aquesta Llei s'ha de completar amb altres mesures de rang reglamentari que, després de ser aprovades, s'han d'adoptar amb la mateixa finalitat. La importància d'aquestes mesures per al funcionament de les entitats no es pot desconèixer, tot i que les normes siguin d'un rang inferior. 

En tot cas, a l'hora de fer un canvi d'ordre cal anar molt amb compte de no alterar el significat de la frase.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Criteris de traducció
Abreviacions