Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2368/4

Títol

'fluit' o 'fluït'? 

'fluïd' o 'fluid'? 

Resposta

fluït, fluïda (participi de fluir
fluid, fluida (nom i adjectiu) 

La forma fluït és el participi del verb fluir, i porta dièresi perquè el participi dels verbs que acaben en la terminació -ir precedida d'una vocal sempre en porten. El verb fluir s'utilitza sovint al costat d'un auxiliar, com a temps compost, i habitualment en la forma masculina. Per exemple:

La lava ha fluït del volcà amb molta lentitud.
La conversa havia fluït animadament.

En canvi, la forma fluid s'usa habitualment com a adjectiu per dir 'fluent' i 'corrent, fàcil', i no porta dièresi perquè les vocals del grup ui formen diftong. Així, s'han de pronunciar amb un sol cop de veu (l'accent recau sobre la u). Quan és un adjectiu, es fa servir sempre acompanyat d'un nom, per exemple:

La tinta és una substància fluida.
Té un anglès molt fluid. 

un fluid corporal (nom)
el fluid geotèrmic (nom)

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions