Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6839/2

Títol

'Van dormir el nen' o 'Van adormir el nen'?  

'No et dormis' o 'No t'adormis'? 

'dormir', 'adormir' o 'adormir-se'? 

Resposta

D'una banda, el verb dormir designa 'estar algú en estat de repòs sense sentir ni veure res durant un cert temps'. Aquest verb és intransitiu, és a dir, no regeix complement directe. Per exemple:

La nena dorm plàcidament.
Avui només ha dormit tres hores.

D'altra banda, hi ha els verbs adormir i adormir-se, que indiquen un procés d'una acció encara no acomplerta. El verb adormir s'utilitza en el sentit de 'fer dormir algú altre' i és transitiu, és a dir, regeix complement directe. Per exemple:

Intentava adormir el nen cantant-li una cançó.
Si no adormen la nena ara després no dormirà ningú.

I, finalment, el verb adormir-se és pronominal i es fa servir en el sentit de 'començar a dormir'. Per exemple:

Quan m'adormo al sofà després ja no dormo al llit.
Si us adormiu fent aquesta tasca en farem una de més dinàmica
.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions