Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6359/1

Títol

És correcte medir en català? 

mesurar 

amidar 

Resposta

La forma medir és un castellanisme i és incorrecta en català.

Els verbs mesurar i amidar són tots dos correctes, però no són del tot sinònims.
 
El verb mesurar té dos significats:

- 'avaluar qualsevol dimensió d'una cosa': Primer mesurarem l'amplària del moble, Mesuren el temps en la cursa, Ja han mesurat l'oli.
- 'una cosa, tenir una determinada dimensió': L'armari mesura dos metres d'alçària. Se sol usar el verb fer amb aquest significat: La piscina fa 25 m de llarg i 12 m d'ample, Quant fa la nevera d'alt?

El verb amidar té un sentit més restringit:

- 'prendre les mides d'una cosa' i 'avaluar amb una mida una magnitud lineal': Amidarem la taula a pams, Amidar la llargària i l'amplària de la sala.

Per tant, no s'ha de dir La paret amida 2,50 metres d'alt, sinó La paret mesura 2,50 metres d'alt o fa 2,50 metres d'alt.
 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions