Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2742/5

Títol

Usos del quantificador gaire 

no té gaire/massa gana o no té molta gana

Nova gramàtica 

Resposta

El quantificador gaire es fa servir en oracions negatives (amb l'adverbi no o la preposició sense), interrogatives i condicionals, i significa 'molt'. Aquest mot té dues formes de plural: gaires i gaire. En plural, generalment s'usa gaires, tot i que en alguns parlars és més habitual la forma invariable. Per exemple:

No té gaire gana i ha menjat poc.
Fa gaire estona que t'esperes?
Si dinem gaire tard, no tindrem temps d'anar al cinema a la tarda.
La reunió ha acabat sense gaires
/gaire conclusions clares.

En determinats parlars, com el valencià i el tortosí, el quantificador gaire ha perdut vitalitat i en aquests contextos es fa servir el quantificador molt o massa. Per exemple:

No té molta/massa gana i ha menjat poc.

En certs contextos, gaire pot alternar amb massa, tot i que només massa significa 'en excés'. Per exemple:

Si t'hi acostes gaire cauràs.
Si t'hi acostes massa cauràs.

El quantificador gaire també forma part de l'expressió gaire res, que significa 'poca cosa'. Per exemple:

Tenia terres, però no valien gaire res.
—Què has fet durant tota la tarda? —No gaire res.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions