Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 145/3Darrera versió: 29.11.2016

Títol

'vist i plau' o 'vistiplau' 

Resposta

Les expressions vistiplau i vist i plau tenen el mateix significat, però es fan servir en contextos diferents.

Vistiplau és sinònim de l'expressió verificació i conformitat. Per exemple: Aquest certificat ha de dur el vistiplau del gerent o Aquest certificat ha de dur la verificació i la conformitat del gerent. Fixem-nos que en aquest cas, com qualsevol nom, pot portar, per exemple, un article: el vistiplau, un vistiplau.

En canvi, vist i plau són dos verbs coordinats que s'han convertit en una locució o expressió fixa, sinònima de verificat i conformat. Sol anar al final d'alguns documents, a peu de pàgina i de forma aïllada, per introduir la signatura del càrrec que hi dona l'aprovació.

Per exemple:

Vist i plau
El director general

(signatura)

Joan Caminal i Ros
 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions