Nivell suficičncia \ Continguts lingüisticotextuals\ Sintaxi

 

Sintaxi

Imprimeix

En aquest apartat trobaràs quatre itineraris: sintagmes, l’oració com a unitat sintàctica, puntuació i l’oració composta, dedicats sobretot a estudiar les relacions entre les paraules i entre les oracions.

En els dos primers, treballaràs les funcions de les paraules en el marc de l’oració. Això és important, perquè no solament es tracta de reconèixer les funcions sintàctiques de les paraules, sinó de veure com, combinades dins la cadena sintàctica, assoleixen un determinat significat. L’adjectiu fresc, per posar un exemple, vol dir coses diferents segons a quin nom s’aplica: temps fresc, notícies fresques, ous frescos, persona fresca...

A l’itinerari puntuació reconeixeràs la contribució dels signes de puntuació a fer més entenedor el text escrit.

A l’oració composta, veuràs com es construeix un missatge a partir d’anar enllaçant oracions. Podràs veure que es poden enllaçar mitjançant elements que fan de frontissa (nexes) o pel simple procediment de juxtaposició. També practicaràs sistemes diferents de fer-ho: sumant una idea a una altra (coordinació), subordinant una idea a una altra (subordinació), i relacionant les idees de manera lògica (interrelació).

Aprendre a combinar bé les paraules ens interessa, sobretot, per poder-nos referir a les coses i als fets del món d’una manera concreta i precisa i per poder construir les oracions gramaticals que seran la base del nostre discurs. Aprendre a relacionar les oracions ens interessa per construir el teixit textual i arribar a dominar el discurs. Discurs que, en la llengua escrita, arribarà més clarament al receptor mitjançant la puntuació. De tot això, en parlarem a l’apartat de Llengua i comunicació.