Nivell suficiència \ Continguts lingüisticotextuals

 

Continguts lingüisticotextuals (CL)

Imprimeix

Els continguts lingüisticotextuals són els elements que ens cal conèixer, comprendre i aplicar per produir textos orals i escrits amb adequació i correcció, coherència i cohesió. Són aprenentatges gramaticals i textuals organitzats a tres nivells: la paraula, la frase i el text, però tenint en compte l’estructura superior o el context on s’insereixen.

El bloc consta de cinc apartats amb itineraris específics:

Morfologia. Hi podràs estudiar els elements de què es compon la paraula, les formes que adopta i les classes de paraules. També hi trobaràs elements per situar la paraula en el seu context lingüístic immediat: el sintagma.

Sintaxi. Es compon d’itineraris que mostren com es relacionen les paraules o els sintagmes entre si per formar frases amb sentit i també com s’enllacen les oracions per formar seqüències, considerant les oracions en el seu context lingüístic, els textos.

Llengua i comunicació. En aquest apartat, podràs aprendre per a què serveixen les modalitats de l’oració: informar, preguntar, ordenar... i practicaràs recursos que l’emissor posa en joc en comunicar-se per aconseguir els seus propòsits. També aprendràs a fer textos adequats, coherents i ben cohesionats i podràs identificar el text amb el seu context més immediat.

Lèxic. És un apartat dedicat als diferents aspectes relacionats amb el bagatge lèxic: sinonímia, antonímia, polisèmia...

Ortografia. Aquí podràs estudiar i practicar les normes que regeixen l’escriptura.

Treballant aquests itineraris podràs assolir un bon domini de la llengua. Consultant-los, resoldràs fàcilment els dubtes que apareguin a l’hora de produir tot tipus de textos.