Nivell suficiència \ Continguts lingüisticotextuals \ Ortografia: Vocalisme