itineraris d'aprenentatge - llengua catalana - nivell intermedi

Imprimeix

El material d'autoaprenentatge de llengua catalana que presentem a continuació va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell intermedi, equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengues: aprendre, ensenyar, avaluar.

Aprendre llengua és molt més que aprendre la seva gramàtica, és també aprendre'n a produir i comprendre molts tipus de textos. És per això que aquest material aborda les dues qüestions d’una manera interrelacionada i que s’estableixen sovint vincles entre continguts.

L’enfocament didàctic d’aquests materials permet aprendre d’una manera autònoma. L’aprenent parteix d’uns coneixements previs des dels quals desenvoluparà el seu aprenentatge, hi té un paper actiu i pot triar per on vol començar a treballar, en funció de les seves necessitats.

Aquest material s'estructura en tres eixos: gèneres textuals, patrons discursius i continguts lingüisticotextuals. Aquest darrer eix es compon a més de diversos apartats: morfologia, sintaxi, llengua i comunicació, lèxic i ortografia.

Les unitats de treball s’anomenen itineraris, ja que guien i donen pautes a l’usuari/ària per avançar en l’aprenentatge de cada tema.

  • En els itineraris dels dos primers eixos –gèneres i patrons– s'elaboren textos a partir de l'anàlisi de models, segons els processos de planificació, producció i revisió textual.
  • En els itineraris lingüisticotextuals els continguts es treballen d’una manera pràctica.

Entre les activitats de cada itinerari, n'hi ha que tenen la icona activitat oberta. Per a aquestes activitats, no es proporciona cap solució. Per tenir-ne una correcció, cal disposar d'un tutor o tutora a qui enviar-li l'activitat. Hi ha institucions que disposen d'un servei de tutoria per a aquest material.

En la pantalla següent hi trobaràs l’índex general de continguts.
Escull l’eix i l’itinerari per on vols començar a treballar.

Accedeix